Preventie- en Integriteitsbeleid Stichting Thuisgekookt

Stichting Thuisgekookt is ontzettend blij met alle bij haar aangesloten vrijwillige thuiskoks en vindt het belangrijk dat iedereen – zowel vrijwilligers als medewerkers – binnen de organisatie zich goed en veilig voelt. Als (vrijwillige) thuiskok kom je in sommige gevallen bij de bij Stichting Thuisgekookt aangesloten aanvragers thuis. Soms zijn deze aanvragers zowel psychisch als lichamelijk kwetsbaar. Het kan dan even zoeken zijn naar een goede omgangsvorm. Elke aanvrager en thuiskok is uniek en heeft zo zijn of haar eigen manier van omgaan met anderen. Dit respecteren we, willen we vooral zo houden en niet te veel omgeven met regels. Tegelijkertijd is het nodig om algemene regels te hanteren waar iedereen zich aan dient te houden om misverstanden te voorkomen. We achten het daarom van groot belang dat er door de bij de stichting aangesloten vrijwilligers en medewerkers geen in- of externe integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag wordt begaan. Stichting Thuisgekookt ziet het als haar taak om alle integriteitsschending of grensoverschrijdende gedragingen te voorkomen en stelde daarom dit preventie- en integriteitsbeleidsplan op.

GEDRAGSCODE EN OMGANGSREGELS

Stichting Thuisgekookt vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor (kwetsbare) aanvragers en (vrijwillige) thuiskoks belangrijk. Een van de hulpmiddelen om een open, transparante en veilige omgeving te waarborgen is het gebruik van een gedragscode waarin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen (vrijwillige) thuiskoks en (kwetsbare) aanvragers.

Wanneer je als vrijwilliger onderdeel uit wilt maken van Stichting Thuisgekookt vragen wij je voorliggende gedragscode vooraf te accorderen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en te allen tijde volgens de gedragscode zult handelen.

  1. De (vrijwillige) thuiskok zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de (kwetsbare) aanvrager zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De (vrijwillige) thuiskok gaat zo om met een (kwetsbare) aanvrager dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  3. Voor de vrijwilliger geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie. Op deze geheimhoudingsplicht wordt een uitzondering gemaakt als de vrijwilliger merkt dat de veiligheid van de aanvrager in het geding komt.
  4. In principe komt de vrijwilliger de afspraken die gemaakt zijn met de aanvrager na, tenzij daarvoor een goede reden is. Mocht er vanwege ziekte of andere omstandigheden geen maaltijd geregeld kunnen worden door de vrijwilliger of iemand in zijn of haar omgeving, dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan een van de medewerkers van Thuisgekookt doorgegeven.
  5. Bij klachten of schending van bovenstaande gedragsregels kan Stichting Thuisgekookt de gedragscode opzeggen met als gevolg dat de vrijwilliger niet meer wordt ingezet als thuiskok.

AANNAMEBELEID VRIJWILIGERS

  • Er wordt door een van de medewerkers van de stichting een telefonisch kennismakingsgesprek gevoerd met de (kandidaat)vrijwilliger waarbij wordt gevraagd naar de motivatie en waarbij de regels, het hygiëne- en voedselveiligheidsbeleid en de doelstelling van Stichting Thuisgekookt worden toegelicht. Ook wordt er stilgestaan bij de verwachting van beide partijen (aanvrager en thuiskok) en bij het omgaan met de vertrouwelijkheid, het gedrag en de veiligheid van aanvragers.
  • De kandidaat dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen, dan wel aan te vragen als hij die nog niet heeft. De VOG wordt door Stichting Thuisgekookt vergoed.
  • De kandidaat dient kennis te nemen van de door de vereniging vastgestelde gedragscode en omgangsregels.